Avís Legal

 

1. Titularitat del lloc web

http://www.rafal.es es un dominio en internet titularidad del Excmo. Ayuntamiento de       Rafal                      , CIF                     , con sede y domicilio social en                                ,  Telefono                             – FAX                                  y e-mail

 2. Recomanacions d’accés

Resolución de pantalla: 1024 x 768.
Versiones de los navegadores:
Explorer: 5.5
Mozilla: 1.7
FireFox: 0.7

 3. Objecte

L’Ajuntament, a través d’aquest espai web, posa a la disposició dels diferents usuaris l’accés i utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d’actuació com, si escau, proporcionats per tercers.

4. Termes i condicions d’ús

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i utilitze el mateix. La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se para determina dos serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les citades condicions i a observar el que es disposa per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement. Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servei d’aquest lloc web, l’usuari queda obligat a mantenir-la en secret i a fer d’ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent dela contrasenya l’usuari respondrà de la utilització que d’ella hagen pogut fer terceres persones.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, serveis i qualsevol un altre material d’aquest lloc web són propietat de l’Ajuntament, llevat que s’especifique el contrari. Queda, per tant, prohibida la seua còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, d’enregistrament o qualsevol un altre, sense el permís previ per escrit de l’Ajuntament i, si escau, del propietari del copyright o drets d’autor. Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en aquest web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privadesa, publicitat, i altra legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials o publicitaris. Els usuaris d’Internet que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant açò, tal autorització no aconsegueix la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seua instal·lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per l’Ajuntament.

L’Ajuntament no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega en el mateix o de tancar-ho sense previ avís.

L’Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir mitjançant o a través d’enllaços situats en el lloc web. L’Ajuntament informa que tals links i enllaços que apareixen en el seu web tan sols constitueixen una informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació i serveis en Internet sobre les matèries a les quals es refereixen, on el visitant podrà si escau ampliar o complementar les dades oferides en aquest web, advertint expressament que açò no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destinació i per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuales; en particular, el visitant declara conèixer que l’Ajuntament no garanteix en cap manera les condicions i/o correcta prestació dels serveis o qualitat dels productes oferits a l’usuari, per tercers aliens a la mateixa, als llocs web de la qual puga accedir-se mitjançant enllaços establits en qualsevol de les pàgines de l’Ajuntament, per la qual cosa aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc ho serà de l’eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent i particularment d’aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal. En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en les seues pàgines web, l’Ajuntament no s’obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions. L’Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Ajuntament, o com a conseqüència d’ajustos o problemes tècnics propis; així modera danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fóra del control de l’Ajuntament. La informació administrativa publicada en aquest lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substitueix la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i del contingut dels mateixos, ni de la mateixa pot derivar-se efecte jurídic vinculant algun, devent l’usuari contrastar la citada informació amb l’existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si escau, o amb la obrante en les dependències pertinents de l’Administració. En concret, aquesta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l’Administració Pública. En conseqüència, l’Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que l’ús d’aquesta informació poguera ocasionar. Les directrius seguides per l’Ajuntament en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les exposades en l’apartat Política de Privadesa d’aquest lloc web.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en el present Avís Legal.

POLÍTICA DE PRIVADESA

L’Ajuntament té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua Administració com dels propis empleats públics al seu servei. En aquest sentit, l’Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web s’ajustarà escrupolosament al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desenvolupament o connexa que puga resultar d’aplicació en l’actualitat o en un futur. En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d’aquest portal no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic que es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a aquesta comunicació o es compte amb el consentiment exprés de l’interessat. D’igual manera, el tractament dels mateixos s’efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seues dades en el moment es recapten els mateixos. No obstant açò, i amb caràcter general, s’informa a tots els usuaris que en el cas d’aportar dades personals podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d’Entrada de l’Ajuntament. Igualment, l’Ajuntament informa que ha desenvolupat una normativa interna, desobligado compliment per a tots els empleats públics que tracten dades de caràcter personal, en la qual es contenen els procediments i les pautes que han d’observar-se en llaures al compliment de la normativa legal sobre protecció de dades de caràcter personal. I, especialment, normes d’informació i procediments per al tractament d’aquest tipus de dades i normes de seguretat (equips, instal·lacions, etc.) per a assegurar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació. Per a qualsevol dubte sobre la política de privadesa anteriorment expressada pot dirigir-se al telèfon                                                o remetre un correu electrònic a l’adreça                                                                      indicant en el camp Assumpte ‘Protecció de dades personals’.