Risc d’incendi

Sol·licitud per a l’autorització d’activitats que puguen comportar risc d’incendi, regulades en el Decret 98/1995, del Govern Valencià pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/93, Forestal de la Comunitat Valenciana. (Destil·lació plantes aromàtiques, utilització grups electrògens, emmagatzematge fusta, crema marges, utilització material inflamable, crema cañares…).

 

Qui pot iniciar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Aquelles persones que hagen de realitzar qualsevol de les operacions que s’indiquen a continuació:

a) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques (model normalitzat).

b) Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d’explosió, aparells de soldadura, etc., sempre que estiguen lligats a treballs agrícoles i no estan contemplats dins l’establit en el Decret 7/2044 de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants (model normalitzat).

c) Acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya residus agrícoles (model normalitzat).

d) Crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals (model normalitzat).

i) Emmagatzematge, transport o utilització de material inflamable o explosiu, quan no estiga contemplat en el supòsit regulat en el Decret 7/2044 de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

f) Crema de cañares, carrizales o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament.

 

Com es tramita?

Passos

Per a les operacions dels apartats a), b), c) i d):

– Les persones que hagen de realitzar operacions o accions susceptibles de ser autoritzades, presentaran la sol·licitud en les Oficines Comarcals de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient o en l’Ajuntament on es vaja a realitzar l’operació sol·licitada. Aquestes sol·licituds es presentaran segons model normalitzat.

– Des de les Oficines Comarcals o des dels Ajuntaments es traslladaran les sol·licituds a l’agent mediambiental de la zona, el qual donarà, si escau, la corresponent autorització, en la qual establirà els dies en què poden realitzar-se les operacions o accions i les mesures que han d’observar-se per a evitar el perill d’incendi.

Operacions dels apartats i) i f):

– Les persones que hagen de realitzar operacions o accions susceptibles de ser autoritzades, presentaran la sol·licitud en la Direcció territorial de la Conselleria de Governació de la província en la qual es vaja a realitzar l’operació sol·licitada.

– El Director Territorial de la Conselleria de Governació, si escau, donarà la corresponent autorització, en la qual establirà els dies en què poden realitzar-se les operacions o accions i les mesures que han d’observar-se per a evitar el perill d’incendi.

Model normalitzat