L’objecte de la present convocatòria és la formació d’una borsa de treball per a proveir, mitjançant contracte laboral de durada determinada, places de netejador/a de instal·lacions municipals. La finalitat perseguida és comptar amb una borsa de treballadors amb els quals formalitzar, en supòsits de necessitat temporal, contracte laboral de durada determinada per a exercir les funcions pròpies dels llocs de treball de netejador/a de instal·lacions municipals les tasques de les quals més significatives són: realització de la neteja general dels edificis i instal·lacions municipals; utilització d’utensilis i productes adequats per a açò; tancament d’instal·lacions; etc.. Els qui desitgen prendre part en el procés selectiu hauran de presentar una instància dirigida a l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament en la qual declararan complir tots els requisits fixats en les presents bases. La instància haurà de presentar-se en el registre general de l’Ajuntament de Rafal o bé en la forma prevista en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. A la instància haurà d’acompanyar-se: – Fotocòpia  del Document Nacional d’Identitat. – El justificant de l’abonament de la taxa per participació en proves selectives en l’Ajuntament de Rafal, fixada en 10,00 euros, efectuada bé en la tresoreria municipal, bé en el Banc Sabadell Cam en el compte corrent de titularitat municipal. El termini per a la presentació de la instància serà des del dia 23 de març de 2017 fins al dia 11 d’abril de 2017.