Consellería d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació – CdT d’Interior en col·laboració amb el Consorci per al Desenvolupament Econòmic de la Vega Baixa i l’Ajuntament de Rafal, organitza el curs de Formació Professional per a l’Ocupació:

“GESTIÓ D’AL·LERGÒGENS”

(Rafal)”

Dirigit a:

Treballadors ocupats del sector turístic de la Comunitat Valenciana.

Objectiu:

Dotar a l’alumne dels coneixements teòric pràctics necessaris per a la gestió dels al·lergògens en hostaleria d’acord a la legislació vigent.

Contingut:

Al·lèrgies i intoleràncies.
REGLAMENT (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 d’octubre de 2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) n o 1924/2006 i (CE) n o 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 2002/67/CE, i 2008/5/CE de la Comissió, i el Reglament (CE) n o 608/2004 de la Comissió.
Reial decret 126/2015, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la norma general relativa a la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasaments en els llocs de venda a petició del comprador, i dels envasaments pels titulars del comerç al detall.
Aplicació pràctica. Cartelleria i carta Master.
Data: 14 de novembre de 2016.

Horari: 9:30 a 12:30 hores.

Durada: 3 hores.

Matrícula: Gratuïta cofinançada pel Fondo Social Europeu

Lloc: Sala d’exposicions. Ajuntament de Rafal

Plaza d’Espanya, 1. Rafal

Informació: 966.75.22.67

Inscripció: Presentar sol·licitud en la Seu de CONVEGA o Ajuntament de Rafal o inscrivint-se en www.cdt.gva.es. S’adjunta fotocòpies del seu DNI i NÒMINA o AUTONOMO actualitzat. El curs es podrà anul·lar si no es completa el nombre de places establides per al mateix. Per a rebre el certificat del curs és imprescindible una assistència mínima del 75% i superar els mòduls corresponents. Els dies i hores previstes en cada curs podrien patir alguna modificació, que es comunicarà a les persones interessades que s’hagen inscrit. Els participants hauran de comprovar que han sigut admesos a un curs via web, e-mail o telèfon.

Places limitades. Data límit 10 de novembre de 2016.