L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal, en supòsits de necessitat, per a exercir les funcions pròpies de socorrista de les piscines municipals durant la temporada estival de l’any 2017.

Els qui desitgen prendre part en el procés hauran de presentar una instància dirigida a l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament en la qual declararan complir tots els requisits fixats en les presents bases. La instància haurà de presentar-se en el Registre General o bé en la forma prevista en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

A la instància haurà d’acompanyar-se:

Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, Passaport o Nombre d’Identitat d’Estranger (NIE).
Fotocòpia de la titulació exigida.
Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que al·lega per a la seua valoració en la fase de concurs. Si es pretén al·legar serveis que s’han prestat en l’Ajuntament de Rafal, aqueixos serveis s’acreditaran d’ofici mitjançant certificat expedit a aquest efecte, sense necessitat que el candidat aporte la corresponent documentació acreditativa. El candidat sí que haurà d’acreditar altres serveis prestats fora de l’Ajuntament de Rafal, si els tinguera.
El termini per a la presentació de la instància serà des del dia 18 de maig de 2017 fins al dia 29 de maig de 2017.